Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія: "Філософія. Філософські перипетії"

Серія започаткована 1965 року

 

Відомості про Вісник “Філософські перипетії”

У журналі друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, онтології, логіки, герменевтики, релігієзнавства, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо.

Надається перевага оригінальним статтям, в яких висуваються нові ідеї, узагальнюється досвід постановки і вирішення сучасних проблем у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях. Друкуються матеріали, в яких даються критичні огляди досягнень філософської думки, а також рецензії на наукові та методичні видання у галузі філософських дисціплін.

Мета видання – висвітлення нових оригінальних філософських ідей, критичний розгляд історії європейського та світового мислення, узагальнення досвіду постановки та вирішення теоретико-філософських та практичних проблем у вітчизняних і зарубіжних філософських дослідженнях, а також представлення методологічних пошуків у межах сучасної філософії.

Місія журналу – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів у галузі філософських дисціплін, активному їх впровадженню у практику та утвердження високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасного філософського знання. Журнал прагне долучитися до формування загального філософсько-критичного поля у межах українського академічного простору, а також представляти результати вітчизняних пошуків у галузі філософії на міжнародній арені.

Журнал рекомендовано для викладачів філософських та культурологнічних дисциплін, наукових співробітників, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться філософськими проблемами сучасності.

Періодичність видання — 2 рази на рік (червень/грудень).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21566-11466 Р від 21.08.2015.

Вісник є фаховим виданням у галузі філософських наук згідно із наказом МОН України № 1328 від 21.12.2015.

Докладну інформацію про журнал див. тут:
https://periodicals.karazin.ua/philosophy/index

Філософські перипетії. 2018. Випуск 59.

Філософські перипетії. 2018. Випуск 58.


Філософські перипетії. 2017. Випуск 57.


Філософські перипетії. 2017. Випуск 56.


Філософські перипетії. 2016. Випуск 55.


Філософські перипетії. 2016. Випуск 54.


Філософські перипетії. 2015. Випуск 53.


Філософські перипетії. 2015. Випуск 52.


Філософські перипетії. № 1130.

Філософські перипетії. № 1116.

Філософські перипетії. № 1093.

Філософські перипетії. № 1064.

Філософські перипетії. № 1039.

Філософські перипетії. № 1012.

Філософські перипетії. № 992.

Філософські перипетії. № 984.

Філософські перипетії. № 952.

Філософські перипетії. № 917.

Філософські перипетії. № 877.


Правила для авторІв (.pdf)

Порядок подання матеріалів для опублікування у «Філософських перипетіях»

1.      Текст статті в електронному вигляді (окремим файлом).

2.      Відомості про автора (окремим файлом): прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, контактна інформація: телефон, адреса електронної пошти.

 

Редколегія переконливо просить авторів подавати матеріали

вичитаними, БЕЗ НЕТОЧНОСТЕЙ ТА ПОМИЛОК!

 

УНИКАЙТЕ ПЛАГІЮВАННЯ!

Згідно із положеннями про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, перед поданням на розгляд ученої ради факультету (інституту, центру) періодичного наукового видання університету редакційна колегія перевіряє прийняті до опублікування статті на відсутність академічного плагіату, про що складається довідка, яку підписує головний (відповідальний) редактор видання.

Перевірка здійснюється за допомогою відповідних технічних засобів!

Різновиди плагіату

1.     Копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як своєї.

2.     Дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) чужої роботи у свою без належного оформлення цитування

3.     Внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів у них тощо) без належного оформлення цитування.

4.     Надмірне використання парафраз. Парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту. Сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних оборотів або пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці (збереженої на електронних або паперових носіях, зокрема - розміщеної в мережі Інтернет).

Параметри тексту

1.     Шрифт – Times New Roman.

2.     Кегль (розмір шрифту) – 14 pt, 1,5 інтервал.

3.     Поля симетричні (2-2-2-2 см).

4.     Текст без нумерації сторінок.

5.            Оформлення внутрішньотекстових посилань: у квадратних дужках та згідно з ДСТУ 8302:2015 у варіанті, наближеному до норм стилю АРА (American Psychological Association).

6.            Приклади: [Іваненко, 2018], [Іваненко, 2018, с. 11], [Іваненко, 2018, с. 23–56]; при посиланнях на низку праць: [Іваненко, 2018; Петренко, 2014]; [Іваненко, 2018, с. 18; Петренко, 2014, с. 92]; а також: [Jones, 2018], [Jones, 2018, p. 10], [Jones, 2018, pp. 10–15].

Докладніше – дивись керівництво на https://periodicals.karazin.ua/philosophy/about/submissions.

7.     У внутрішньотекстових посиланнях між літерою «с.» і номером сторінки ставити «нерозривний пробіл» (натискання клавіш Ctrl + Shift + «пробіл»); такий же «нерозривний пробіл» ставиться між прізвищами авторів та ініціалами, між останнім символом у тексті та першою квадратною дужкою посилання, а також у всіх типових ситуаціях, коли розрив тексту між рядками є неприпустимим.

8.     Оформлення приміток:

приміток бажано уникати, але за необхідності вони розміщуються у кінці тексту;

оформлення приміток в основному тексті: [* 1], а не «1».

 

Розташування основних елементів статті

1.        УДК друкується без відступу, вирівнювання по лівому краю. Великими літерами, нежирним шрифтом.

2.        Ім’я та прізвище автора (авторів) – вирівнювання по правому краю.

3.        Назва статті (друкується великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

4.        Анотації: обсягом не менше 500 знаків українською та російською мовами, а також не менше 1800 знаків (біля 300 слів) – англійською. Якщо стаття написана не українською мовою, то обсяг української анотації також складає не менше 1800 знаків. Якщо стаття виконана іншою мовою, окрім зазначених, до неї додається анотація мовою оригіналу обсягом не менше 500 знаків. До кожного варіанту анотації слід додавати ключові слова (від 4 до 6). Перша анотація друкується через один порожній рядок після назви статті. Між анотаціями – один порожній рядок. Шрифт – 12, міжрядковий інтервал – 1,0.

5.        Основний текст починається через один порожній рядок після анотацій. Вирівнювання – за шириною сторінки, абзац 1,25 см. Стаття повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми, актуальність, мета статті, завдання, огляд праць з даної проблематики, висновки тощо. Слова мета, актуальність, завдання, ступінь розробки, новизна, висновки (включені у текст відповідних структурних елементів статті, а не винесені окремо!) виділяються курсивом.

6.        Примітки (якщо є) – через один порожній рядок після основного тексту. Примітки оформлюються списком.

7.        Список використаних джерел – через один порожній рядок після тексту чи приміток, якщо вони є. Слова «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкуються великими літерами, без двокрапки, вирівнювання по центру, шрифт – жирний. Список джерел оформлюється за алфавітом (спочатку – джерела кирилицею, потім – латиницею), без нумерації, абзац 1,25 см. Бібліографічний опис джерел та посилань у тексті виконується відповідно до вимог МОН України, зокрема – ДСТУ 8302:2015. Обов’язково зазначати місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок (у періодичних виданнях – сторінки статті).

8.        References – перелік використаних джерел англійською мовою. Оформлюється відповідно до норм стилю АРА (American Psychological Association). Джерела після слова «REFERENCES» розташовуються за англійським алфавітом, без нумерації, для кожного джерела встановлюється відступ всіх рядків після першого – 1,25 см.

9.  Копірайт: © Грінченко Б. Д., 2018.

10.    Інформація про автора – прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень, посада, місце роботи, робоча адреса, адреса електронної пошти, номер ORCID. Ці дані наводяться у трьох мовних варіантах: українською, англійською та російською (і мовою оригіналу у випадку, коли стаття виконана іншою мовою, окрім зазначених). 

11.    Назва статті англійською мовою (назва статті друкується великими літерами).

 

Автори статей несуть повну і виключну відповідальність за точність наведених цитат, власних імен та відповідність посилань оригіналу. Усі статті проходять внутрішнє та зовнішнє рецензування. У випадку відмови у публікації редакція не вступає з авторами у жодні дискусії.

 

Редколегія залишає за собою право не розглядати матеріали, які не відповідають даним вимогам і загальним правилам оформлення наукових публікацій.

 

Матеріали у зазначеному вигляді приймаються на кафедрі теоретичної і практичної філософії імені Й. Б. Шада філософського факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна (ауд. 2/93, тел. 707-52-71), а також за електронною адресою: holubenko@karazin.ua.