Чорний Дмитро Миколайович

доктор історичних наук, професор

Народився 30 травня 1959 р. у м. Харків. Закінчив із золотою медаллю СШ № 10 м. Харкова в 1976 р.; у 1981 р. – історичний факультет ХДУ ім. О.М. Горького (диплом із відзнакою). У 1981-2012 рр. – асистент, аспірант, старший викладач, доцент, професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2012-2023 рр. – завідувач кафедрою українознавства філософського факультету.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Третій з’їзд РСДРП. Історіографія» (1986 р.), докторську дисертацію на тему «Міста Лівобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.» (2008 р.). Вчене звання професора присвоєне у 2011 р.

Працював старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського у 2000-2007 рр. У 2001-2012 рр. – заступник декана філософського факультету з наукової роботи.

Науковий напрямок – історична урбаністика. Вперше комплексно дослідив міста України в складі Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ в усіх проявах їх життя, визначив темпи та чинники приросту населення, обґрунтував критерії оцінки та типологію міст, розробив періодизацію боротьби за виділення в окрему земську одиницю, особливості процесів модернізації, діяльності самоврядувань, повсякденного життя та самосвідомості городян, соціально-політичну характеристику міської еліти.

До кола наукових інтересів належать регіоналістика, політична історія України та Росії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Ініціатор відкриття та гарант першої в Україні ОПП «Урбаністичні студії». Член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з філософських, політичних та соціологічних наук (2018-2021 рр.). Відповідальний редактор Вісника ХНУ імені В.Н. Каразіна серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки» (2013-2020 рр.). Член редколегії: наукового журналу «Дриновський збірник» (2015-2018 рр.), Вісника ХНУ імені В.Н. Каразіна серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки» (2020-2023 рр.).

Чорний Д.М. є автором понад 150 наукових публікацій, зокрема двох індивідуальних і однієї колективної монографії, статей у фахових історичних виданнях України, Румунії, Польщі. Співавтор першого вітчизняного посібника «Політична історія України» (1-е видання – Київ, 2001 р.; 2-е видання – Київ, 2008 р.). Автор першого підручника та укладач першої хрестоматії «Історія Слобідської України» (обидва видання – Харків, 2016 р.)

Підготував шість кандидатів наук з історичної урбаністики.

Найважливіші публікації:

1. Харків початку ХХ століття: історія міста, долі людей. Х.:[Б.в.], 1995. 114 с.

2. Чи був Харків промисловим центром? (До питання про критерії класифікації міст України початку ХХ ст.). Третій міжнародний конгрес україністів: 26-29 серпня 1996 р. Історія. Х., 1996. С.12-15.

3. Про ідеологічні стереотипи, історичні новації, фактичні дрібнички та неупередженість («зав’язка» ХХ ст. в сучасній російській історіографії). Схід-Захід (історико-культурологічний збірник). Вип.4. Спеціальне видання. Rossia et Britannia: Імперії та нації на окраїнах Європи. Х.: «Новый Вид» , 2001. С.259-270.

4. Сергій Миколайович Жевержеєв: купець і громадський діяч. Вісник Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна. № 566. Історія. Вип.34. Х.: НМЦ «СД», 2002. С.260-267.

5. Документи державних архівів областей України та Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі про міста України на початку ХХ ст.: порівняльний аналіз інформаційних можливостей фондів. Студії з архівної справи та документознавства. Т.9. К., 2003. С.123-126.

6. Історія міста Харкова ХХ століття. Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. С. 6-13, 19-32, 64-66, 85-86.

7. Взаємовплив чи асиміляція: українці та росіяни по містах Лівобережжя на початку ХХ ст. Пам’ять століть. 2004. №2. С.130-142.

8. Торгівля в Харкові на початку ХХ ст. Український історичний журнал. 2005. №5. С.53-59.

9. Соціально-економічний розвиток міста Суми на початку ХХ ст. Сумська старовина. 2005. № XVI-XVII. С.119-125.

10. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. 304 с.

11. Ремісники Харкова і Чернігова на початку ХХ ст.: порівняльна характеристика суспільної верстви. Вісник Харківського національного ун-ту імені В.Н. Каразіна. №871. Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. Вип.12. Х.,2009. С.18-22.

12. Законодавча і виконавча влади в Конституції УНР: проблеми оцінки документа. Вісник Харківського національного ун-ту імені В.Н. Каразіна. №906. Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. Вип.13. Х.,2010. С.47-53.

13. Історія Слобідської України : підручник. Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. 264 с.

14. Третій Універсал Української Центральної Ради і харківське міське суспільство. Дриновський збірник. Т. Х. Софія-Харків: Вид-во БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. С. 336-344.

15. Харків як об’єкт урбаністичних студій: контексти, підсумки, нові орієнтири. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. Вип. 26. Х., 2018. С. 157-164. URL: periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10728/10814

16. The Kharkiv Governorate Provincial Cities Population (1861-1917). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. Вип. 28. Х., 2019. С. 59-67. URL: periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/14575/13698

17. Образ Польщі та поляка в самосвідомості населення Сходу України (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.). Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi. Redakcja naukowa G. Błaszczyk, G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa. Poznan: UAM, 2020. S. 335-344.

18. Urban Governance in the Provincial Towns of the Kharkov Governorate in 1900-1917. Historia Urbana. T. 28. 2020. Editura Academiei Române. S. 249-266. URL: www.ceeol.com/search/article-detail?id=924331

19. Yevhen Chykalenko and Kharkiv: The history of relationship. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 2021, 20, 39-48. http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/240048/239342

20. Чорний Д. Чи можливі нові підходи до вивчення історії міст України, або Харків як дзеркало урбаністичних студій. У пошуках обличчя міста: Практика саморепрезентації міст України в індустріальну та постіндустріальну добу. Х.: Видавництво Точка, 2021. С. 86-91. cityface.org.ua/resources/data/a_20230204105705_8133586577.pdf

Отримані гранти:

  • Видання хрестоматії «Історія Слобідської України» від Програми імені Ковальських Канадського інституту Українських студій (2016 р.).

  • Проведення наукової конференції «Мова / «мови» міста та формування ідентичності населення Харкова (кінець XVIII – початок XXI ст.)» від Програми імені Ковальських Канадського інституту Українських студій (2018 р.).

  • Стипендіальна Програма «Досліджуйте в Україні» «Badaj na Ukrainie» «Центр діалогу імені Юліуша Мєрошевського» (2023 р.).

Профілі у бібліографічних базах даних:

Orcid

Google Scholar

Телефон: (057)707-51-92
Адреса: к. 484, пл. Свободи
, 6, м. Харків, 61077
E-mail:
d.chornyi@karazin.ua; dmchorn@ukr.net