НОВИНИ

______________________________________________________________________


ІІІ Всеукраїнська наукова конференція

«Теоретичні та прикладні аспекти біографістики:
до 240-річчя від дня народження 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Центр українських студій імені Д. І. Багалія
Кафедра українознавства
Кафедра історії української літератури
Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька

Шановні колеги!

запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науковій конференції 

«Теоретичні та прикладні аспекти біографістики:
до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основяненка»,

яка відбудеться 29 листопада 2018 року в ХНУ імені В. Н. Каразіна

На обговорення виносяться наступні тематичні напрями:

  • Спадщина Г. Ф. Квітки-Основяненка в контексті сучасності;

  • Г. Ф. Квітка-Основяненко і Харківська школа романтиків;

  • Біографістика: теоретичні та прикладні студії;

  • Історіографія і джерелознавство біографістики;

  • Персоналії в історії літератури та культури;

  • Роль особистості в історії класичного університету;

  • Мікроісторичні та регіональні дослідження: слобожанський вимір.

Для участі у конференції просимо до 2 листопада 2018 р. надіслати заявку на електронну адресу: aksjonovanat@ukr.net. Витрати на проїзд, проживання, харчування – за рахунок відряджаючих організацій. Організаційний внесок – 150 грн. з особи.

За результатами конференції планується публікація електронного збірника, який буде розміщено на сайті Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька ХНУ імені В. Н. Каразіна: http://tronkocentr.karazin.ua. Найкращі доповіді будуть рекомендовані до друку в фахових виданнях: «Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Сер.: Історія України. Українознавство» та «Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Сер.: Філологія».

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення у програму та збірник конференції. Усім учасникам будуть видані сертифікати.

Зразок

заявки на участь у ІІІ Всеукраїнській науковій конференції 

«Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: 

до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основяненка»

Прізвище, ім’я, по батькові 

Місце роботи (навчання)

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Тема доповіді 

Номер контактного телефону

E-mail 

Поштова адреса 

Вимоги до оформлення статей 

Обсяг – до 20 тис. знаків з пробілами (включно зі списком використаної літератури) в редакторі Word, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12, інтервал – одинарний. На першій сторінці подається така інформація: прізвище, ім’я, по батькові автора (у правому кутку), науковий ступінь, вчене звання автора, назва установи, в якій він працює, його електронна адреса. Після назви статті подаються анотації українською, російською та англійською мовами (обсяг кожної – 500 знаків; слово «анотація» не наводиться) та ключові слова (4–6 слів). Посилання на цитовані видання наводяться у квадратних дужках, де зазначається порядковий номер видання у списку літератури, після коми, номер сторінки, наприклад: [3, с. 165]. Список використаної літератури укладається в абетковому порядку і розміщується безпосередньо після тексту. На конференцію приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Подані тексти мають бути ретельно вичитані, оскільки додатково не редагуються. Відповідальність за зміст доповідей несуть автори. Контактний телефон: +38(050)4015805 Аксьонова Наталя.

З повагою, ОРГКОМІТЕТ

____________________________________________________________________________