НОВИНИ

______________________________________________________________________


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Кафедра українознавства
Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька
Центр українських студій імені Д. І. Багалія
Харківська обласна організація Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги

Запрошують Вас 11 листопада 2016 року взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА РОДИНИ АЛЧЕВСЬКИХ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ БІОГРАФІСТИКИ

Тематичні напрями конференції:

  • Родина Алчевських у вимірах культури;

  • Освіта, наука, просвітництво в гуманітаристиці;

  • Політики меморії університетської спільноти;

  • Біографічні дослідження: теорія та практика;

  • Практики популяризації культурно-історичної спадщини.

Проїзд, харчування та проживання за рахунок учасників, організаційний внесок конференції складає 100 грн і сплачується при реєстрації.

Учасникам конференції необхідно враховувати наступне:
• на конференцію приймаються матеріали, які раніше не публікувалися;
• подані матеріали повинні бути ретельно вичитані, оскільки додатково не редагуються;
• відповідальність за зміст доповідей несуть їхні автори.

За результатами конференції планується публікація наукового електронного збірнику, який буде розміщено на сайті Центру краєзнавства імені П. Т. Тронька: http://tronkocentr.karazin.ua. Найкращі роботи будуть рекомендовані до публікації у фахому часописі «Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер.: Історія України. Українознавство. Вип. 23» (Свідоцтво КВ №21576-114760 від 18.08.2015). Обсяг статті до 20000 знаків із пробілами в редакторі Word, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12, інтервал – одинарний. На першій сторінці подається така інформація: П. І. П. (у правому кутку), науковий ступінь, вчене звання автора, назва установи, в якій він працює, його електронна адреса. Після назви статті подаються анотації відповідно українською, російською та англійською мовами (обсяг кожної – 500 знаків; слово «анотація» не наводиться) та ключові слова (5-6 слів). Анотація має містити у собі стислий опис авторського наукового доробку. Посилання на цитовані видання наводяться у квадратних дужках, де зазначається порядковий номер видання у списку літератури, після коми, номер сторінки, наприклад: [3, с. 165]; список використаної літератури укладається в абетковому порядку і розміщується безпосередньо після тексту.

Заявки на участь у конференцію приймаються до 15 жовтня 2016 р. за електронною адресою: aksjonovanat@ukr.net Аксьоновій Наталі Володимирівні

Заявка на участь у конференції має містити:
• прізвище, ім’я, по батькові
• посада, місце роботи або навчання 
• науковий ступінь, вчене звання
• тема доповіді (українською та англійською мовами)
• номер контактного телефону, е-mail

ОРГКОМІТЕТ

____________________________________________________________________________