НОВИНИ

______________________________________________________________________


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Ювілейної міжнародної наукової конференції
студентів та аспірантів

«XV Харківські студентські філософські читання»,
яка відбудеться у

 Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
26-27 квітня 2019 року

Інформаційний лист (.pdf)

Теми й проблеми секцій,
в меж
ах яких планується обговорення:

- Теоретична філософія. Проблеми метафізики і онтології в історії філософії. Сучасний стан метафізичного філософування і актуальні підходи до осмислення буття. Гносеологічна проблематика в філософії: історія і сучасність. Філософія свідомості на початку XXI ст. 

- Практична філософія. Етика, метаетика, нормативна і прикладна етика. Актуальні етичні проблеми і сучасні рецепції моралі. Соціальна філософія: різноманіття рецепцій суспільства і суспільного розвитку. Філософія права. Філософія політики. 

- Філософія релігії, богослов’я та релігієзнавство. Релігія на початку ХХІ ст.: секуляризація, десекуляризація, ресекуляризація. 

- Філософія і теорія культури, культурологія, етнокультурологія. Сучасні дослідження культури. Багатоманіття соціокультурних світів. Проблеми міжкультурної комунікації на початку XXI ст. 

- Візуальне мистецтво і менеджмент культури. Теорії візуального мистецтва. Contemporary art. Історія і теорія кіно. Історія і теорія фотографії. Менеджмент культурних проектів. Арт-кураторство: теорія і практика. 

- Європейські студії. Ідея Європи та європейська інтеграція: філософсько-політичні виміри. Аксіологічні засади європейської культури. Європейська цивілізація і виклики сучасності. Інформаційний простір і комунікативні практики Європи. 

- Урбаністичні студії. Теоретичні аспекти розвитку урбаністичних студій. Культура міст: від давнини до сучасності. Образи міста в світовій культурі: література, живопис, фотографія, кіно. Етнокультурні проблеми міст України та світу. Культура міської повсякденності. Архітектурні «обличчя» міст.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

У межах конференції плануються засідання тематичних круглих столів.

Для участі у конференції необхідно:

  1. Надіслати на електронну адресу Оргкомітету до 31 березня 2019 р. текст тез доповіді, які повинні бути набрані у програмі Microsoft Word (тип файлу "doc", "docx", "rtf"). Обсяг матеріалів тез – до 2 сторінок формату А4, кегль – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,0; розмір шрифту – 14; поля – 20 мм; вирівнювання – по ширині. Сторінки не нумеруються. Переноси слів не допускаються. Слід використовувати однакові лапки: «» та апостроф: ’. При оформленні тез у правому куті першої сторінки ставиться прізвище та ініціали автора (авторів) і повна назва закладу чи установи, нижче посередині рядка – заголовок великими літерами. Відповідні посилання на використані джерела оформляються таким чином: [3, с. 7]. Список використаних джерел наводиться після тексту (слід вказати прізвище, ініціали автора, повну назву, місце і рік видання, кількість сторінок). 

Матеріали мають бути перевірені на наявність орфографічних та стилістичних помилок. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

2.                  Заповнити форму за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekDCbI5-b0Ht5AyhQRB2nrz1
DaIIohYsTuJvDxIAlEyr1yAA/viewform

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Іванов Іван

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

МЕХАНІЗМИ ВІЗУАЛЬНОГО В СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ

Література:
1. Бадью А. Концепт моделі. Вступ до матеріалістичної епістемології математики; пер. з франц. А. Рєпа.  Київ: Ніка-Центр, 2009. 232 с.
2. Badiou A. Philosophy as creative repetition [Електронний ресурс]  // «The Symptom»: online journal for lacan.com. 1992/2006. – Режим доступу до журн.:
http://www.lacan.com/badrepeat.html

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез для участі у конференції.
До початку роботи конференції планується видання збірника матеріалів і сертифікатів учасників конференції.

Оргкомітет бронює місця для поселення учасників (за умови попередньої заявки учасника). Просимо придбати зворотні білеті завчасно.

Реєстрація учасників:
26 квітня 2019 р. з 08.30 до 10.00.
Початок конференції –
26 квітня 2019 р. з 10.00. 

Офіційне запрошення буде надіслане електронною поштою до 10 квітня 2019 р.

До
1 квітня 2019 р. просимо повідомити Оргкомітет про приїзд (тема повідомлення – «Підтвердження. П.І.Б. (повністю), місто». Наприклад, «Підтвердження. Кузнєцов Іван Григорович. Київ», в повідомленні просимо вказати необхідність поселення на час проведення конференції.

Будемо раді відповісти на Ваші запитання:

E-mail Оргкомітету: karazin.philosophy.conference@gmail.com
Адреса Оргкомітету: 61077, Харків, пл. Свободи 6, ХНУ імені В. Н. Каразіна, деканат філософського факультету, Оргкомітет конференції.

Для довідок:

(057) 707-56-61 (деканат філософського факультету), 

(050) 82 82 203 (Терещенко Юлія, аспірантка кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада філософського факультету).

З повагою, Оргкомітет конференції

Інформаційний лист (.pdf)

____________________________________________________________________________