Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки

Серія започаткована 1996 року

 

Електронний архів вісника*

* У електронному архіві вісника статті представлено у форматах .pdf та .djvu. 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 25.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 24.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 23.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 22.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2015. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 21.


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2015. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 20.


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2014. - № 1138. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 19. 


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2014. - № 1119. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 18. 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2013. - № 1088. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 17. 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2013. - № 1055. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 16.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 1006. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 15.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2011. - № 939. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 14.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2010. - № 906. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 13.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2009. - № 871. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 12.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2008. - № 835. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 11.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2008. - № 822. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 10.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2007. - № 767. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки - Вип. 9.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2006. - № 715. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки - Вип. 8.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  - 2004. - № 641. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки - Вип. 7.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2003. - № 603. - Серія: Історія України. - Вип. 6.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2002. - № 556. - Серія: Історія України. - Вип. 5.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2001. - № 504. - Серія: Історія України. - Вип. 4.

Вісник Харківського університету. - 1999. - № 442. - Серія: Історія України. - Вип. 3.

Вісник Харківського університету. - 1998. - № 401. - Серія: Історія України. - Вип. 2.

Вісник Харківського університету. - 1996. - № 387. - Серія: Історія України. - Вип. 1.

Наукові записки кафедри українознавства Харківського університету. - Випуск 1. - Харків: Вид-во "Основа" при Харківському державному університеті, 1994.

ВИМОГИ
до статті, що подається у “Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна”,
серія “Історія України. Українознавство: історичні  та філософські науки”

Текст статті має бути набраний на комп’ютері і роздрукований: аркуш паперу формат А 4;  береги: верхній, нижній, лівий – 25 мм, правий – 15 мм; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14, через півтора інтервалу з числом рядків на сторінці не більше 30.

            Наукова стаття повинна бути підготовлена українською мовою з  дотриманням усіх вимог українського правопису і обов’язково вичитана авторами.  Один примірник рукопису підписується автором (ми).

            Стаття подається до редакційної колегії в двох примірниках, роздрукованих на  паперовому носії та на диску, дискеті 3,5 дюйма у вигляді одного файла у форматі  Microsoft Word 6,0/2000 або *. rtf. Ім’я файла повинно відповідати прізвищу автора.

            Разом із статтею до редакційної колегії подаються: – рецензія на неї, підписана рецензентом (для аспірантів – відзив наукового керівника); витяг з протоколу засідання кафедри (наукової установи) про рекомендацію статті до друку у “Віснику Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. серія “Історія України. Українознавство: історичні  та філософські науки” із зазначенням назви статті (обидва документи завірені печаткою відповідної установи);

   - відомості про автора (авторів): П.І.Б; адреса; контактний телефон або E- mail; місце роботи або навчання; посада; науковий ступінь, вчене звання.

            На першій сторінці статті зліва зазначається УДК. Нижче по центру аркуша подаються ініціали та прізвище автора (авторів). Нижче – назва установи, де працює автор(ри). Назва статті друкується нижче через два інтервали великими літерами і виділяється жирним шрифтом. Після назви статті подаються анотації відповідно українською, російською та англійською  мовами (обсяг кожної – 500 знаків; слово “анотація” не наводиться) та ключові слова (5-6). Анотація має складати мінімум сім рядків (не рахуючи ключових слів) і містити у собі стислий опис авторського наукового доробку.  

      Далі через два  інтервали друкується текст. Після тексту через два інтервали друкується слово “література”, після якого друкуються посилання в такому порядку: а) література та опубліковані джерела в алфавітному порядку, спочатку кирилицею, а потім латиницею; б) періодичні видання в алфавітному порядку із зазначенням характеру видання та місця видання (у дужках); в) архівні установи (повна сучасна назва). У списку літератури повинно бути мінімум три видання, що вийшли за останні три роки.

      Після тексту статті подаються авторський знак, ініціали та прізвище автора(ів), рік.

     Окремо (файл та роздруковано на папері) додаються прізвище та ініціали автора(ів) та назва статті українською,  російською і англійською мовами.         

     Посилання в тексті статті подаються за порядковим номером із списку “Література”, виділенням двома квадратними дужками. Після номера ставиться кома і вказується номер сторінки (приміром, [25, с.341]), на яку подано посилання; для періодичних ви дань вказується рік, номер, сторінка (для журналів), число, місяць (для газет); для архівних установ – номер  фонду, опису, справи та аркуша. Кількість сторінок у книжках потрібно вказувати обовязково.

            Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word. Таблиці повинні бути пронумеровані, мати чітку назву. Після тексту таблиці нижче друкується “Таблицю складено за”: і далі подаються посилання за номерами із списку “Література”.

            Наукова стаття повинна включати всі обов’язкові елементи, визначені постановою ВАК України від 15.01.2003 р. до публікацій матеріалів у фахових виданнях.

            Редакційна колегія має право відхиляти статті.

           

 

 

З Р А З О К        О Ф О Р М Л Е Н Н Я

УДК

Ю.В.Терещенко

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

ІНСТИТУТ ДЕЛЕГАТОК ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА РАДЯНСЬКОГО ЖІНОЧОГО РУХУ В УКРАЇНЇ В 1920-х – НА ПОЧАТКУ 1930-х рр.

 

Дана стаття присвячена дослідженню інституту жіночих делегатських зборів в Радянській Україні в 1920-х – на початку 1930-х рр. Особлива увага приділяється становленню та еволюції інституту делегаток, теоретичним та політичним принципам його функціонування, а також досліджується склад делегаток, особливості їх соціального статусу, основні напрямки та підсумки діяльності. Результати даного дослідження свідчать про те, що делегатські збори були головною формою залучення жінок до громадської та політичної діяльності.

Ключові слова: делегатка, делегатські збори, жіночий рух, жіноче питання, жінвідділ.

 

Данная статья посвящена изучению института женских делегатских собраний в Cоветской Украине в 1920-х – в начале 1930- х гг. Особое внимание уделяется становлению и эволюции института делегаток, теоретическим и политическим принципам его функционирования, а также исследуется состав делегаток, особенности их социального статуса, основные направления и итоги работы. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что делегатские собрания были основной формой вовлечения женщин в общественную и политическую деятельность.

Ключевые слова: делегатка, делегатское собрание, женское движение, женский вопрос, женотдел.

 

This paper is devoted to the investigation of the institution of delegates’ meetings in Soviet Ukraine in 1920-1930s. Particular attention is given to the beginning and evolution of delegates’ institution, theoretical and political principles of its activity. The staff of delegates, peculiarities of its social status, main directions and results of its work are also analyzed in this paper. From these studies we can draw a conclusion that delegates’ meetings were the basic form of the participation of women in the public and political activities.

Key words: delegate, delegates’ meeting, women’s movement, women’s question, Zhenotdel.

 

Текст статті..............................

Література

1.

2.

3.

© Терещенко Ю.В., 2011

 

Додаток:

Терещенко Ю.В.

Інститут делегаток як організаційна основа радянського жіночого руху в 1920-х – на початку 1930-х рр..

 

Терещенко Ю. В.

Институт делегаток как организационная основа советского женского движения в Украине в 1920-х – в начале 1930-х гг.

 

Tereschenko J. V.

The Delegates’ Institution as the Organizational Basis of Soviet Women’s Movement in Ukraine in 1920-1930s.