Тимченко Ганна Миколаївна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри валеології

Закінчила природничий факультет Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Методика середньої освіти. Біологія» спеціалізація «Валеологія» (2003 р.) та Класичний приватний університет м. Запоріжжя за спеціальністю «Фізична реабілітація» (2015 р.). Навчалася в аспірантурі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна зі спеціальності «Фізіологія людини і тварин» (2003-2007 р.р.). Захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості формування адаптаційних реакцій дитячого організму в залежності від віку та біоритмологічного типу» за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин (2010 р.).

Зараз працює в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на посаді доцента кафедри валеології та обіймає посаду директора центру електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного навчання).

Викладає курси «Вікова фізіологія та валеологія», «Методика викладання валеологічних дисциплін (основ здоров’я)», «Психофізіологічні основи здоров’я», «Основи біоритмології», «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці (в галузі)», «Технології дистанційної освіти», «Фізична реабілітація». Педагогічний досвід викладання 10 років.

Автор понад 80 наукових публікацій, 22 методичних та навчально-методичних посібників. Має патент на корисну модель «Спосіб діагностики функціонального стану організму людини». Нагороджена медаллю Українського інституту корекційної та реабілітаційної валеології «Знання, душу та серце людям» (2014 р.).

Сфера наукових інтересів: біоритмологія, дистанційне навчання, сучасні методики викладання у вищій школі, вікова фізіологія та валеологія, фізична реабілітація, безпека праці.

Публікації:

1. Тимченко Г. М. Регламентація діяльності в галузі валеологічних досліджень // Інтегративна антропологія. – № 1 (23), 2014. – С. 31-33.
2. Тимченко Г. М., Тимченко А. М. Особливості методики викладання валеологічних дисциплін на прикладі класичного університету // Імідж сучасного педагога. – № 1 (140). ѕ 2014. ѕ С.45-48.
3. Тимченко Г. М., Темченко В. О. Система моніторування здоров'я студентів з використанням хронобіологічного підходу // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченко. Серія: «Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт», 2014. ѕ Вип. 118, Т. 3. ѕ С. 266-273. 
4. Тимченко Г. М. Хронобіологічний паспорт як засобів оптимізації режиму дня студентів класичного університету // «Science Rise»: Біологічні науки. – Т.4, №1 (14), 2014. – С. 27−33.
5. Тимченко Г. М., Тимченко А. М. Виробнича безпека працівників, діяльність яких пов’язана із здоров’ям людини // Комунальне господарство міст. Серія: Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. Вип. 120 (1), 2015. ѕ 165-169.
6. Ольховой О. М., Темченко В. А., Тимченко Г. М., Современные подходы к физическому воспитанию студентов высших учебных заведений // Сборник статей XІ Международной научной конференции «Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях» (23-24 апреля 2015 г., Харьков): в 2-х ч. – Харьков, 2015. Ч.2. – С. 141-146.
7. Тимченко Г. М., Жукова Л. Б. Використання хронобіологічних паспортів як засобів оптимізації режиму дня студентів класичного університету при плануванні режиму занять фізичною культурою // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві, – 2015. – №4. – С. 99-103.
8. Тимченко Г. М., Закревський А. М., Діденко М. В., Павлович Р. В. Впровадження сучасних діагностичних систем при вивченні курсу «Психофізіологічні основи здоров’я» для студентів класичного університету // Наука і освіта. – № 9, 2015. – С. 175-181.
9. Тимченко Г. М., Бережна Н. І., Іваненко Л. О. Розробка системи автоматизованого контролю знань для студентів класичного університету в системі MOODLE // Наука і освіта. – № 9, 2015. – С. 170-175.
10. Тимченко Г. М., Закревський А. М., Носов К. В. Вплив β- стимулюючих тренінгів на функціональну активність головного мозку підлітків з різними типами добової працездатності // «Science Rise»: Біологічні науки. – № 9/4(14), 2015. – С. 27-31.
11. Тимченко Г. М., Левчук В. Г., Бережна Н. І., Закревський А. М. Використання електронних діагностичних систем в практиці навчання та оздоровлення молоді // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальные вопросы физиологии, патологи и организации медицинского обеспечения детей школьного возраста и подростков» (18 листопада 2015 р., Харків) – С. 91-93.
12. Темченко В. А., Ольховой О. М., Тимченко Г. М., Модель спортивно-ориентированного физического воспитания студентов с применением информационных технологий // Физическое воспитание студентов. – № 3, 2015. – С. 29-37.

Посібники:

1. Тимченко А. Н. Основы биоритмологии: [Учебно-методическое пособие для студентов]. ѕ Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. ѕ 152 c.
2. Тимченко А. Н. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов по курсу «Основы биоритмологии». ѕ Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. ѕ 74 c.
3. Тимченко Г. М., Тимченко А. М Загальні питання методики викладання валеологічних дисциплін: [Методичний посібник до практичних занять]. ѕ Харків, 2013. – 64 с.
4. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з безпеки життєдіяльності для студентів // Тимченко Г. М., Коновалова О. О., Самойлова Н.В., Тимченко А.М., Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 76 с. (Посібник признаний кращим методичним виданням 2014 р.).
5. Тимченко А. Н., Тимченко А. Н. Психофизиологические основы здоровья: [Методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы студентов]. ѕ Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 65 c.
6. Гончаренко М. С. , Коновалова О. О., Тимченко А. М. , Тимченко Г. М. Методичні рекомендації щодо підготовки до творчого конкурсу зі спеціальності «Здоров'я людини»: [Методичний посібник]. ѕ Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. –30 c.
7. Тимченко А. Н. Хронобиологический паспорт. ѕ Харьков, ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. ѕ 20 c.
8. Тимченко Г. М., Тимченко А. М., Мангубі Д. О. Виробнича безпека та гігієна праці в галузі здоров'я людини: [Навчальний посібник]. ѕ Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 72 с.
9. Тимченко Г. М., Закревський А. М. Безпека праці в галузі здоров'я людини: [Навчальний посібник]. ѕ Харьков, ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. ѕ 192 с.
10. Тимченко А. Н. Биоритмы ѕ часы здоровья: [Пособие для практических занятий и самостоятельной работы студентов]. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 42 с.

Телефон: (057) 707-56-33
E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua