Курушина Марина Анатоліївна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства

Народилася 1981 року в місті Харкові. 1998 року закінчила Харківський ліцей № 89. Того ж року вступила до Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна на філологічний факультет (спеціальність – українська мова та література), який закінчила 2003 року.

Із 2003 року до 2006 року навчалася в аспірантурі (денна форма) на кафедрі української мови ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.01) на тему «Відономастичні моделі товарних знаків та номенів у сучасній українській мові» (науковий керівникпроф. Муромцев І.В.).

Під час навчання в аспірантурі та після її закінчення працювала на кафедрі українознавства в Харківському національному університеті радіоелектроніки на посадах старшого лаборанта, асистента, старшого викладача. Із 2010 року працює на кафедрі українознавства ХНУ ім. В. Н. Каразіна на посаді доцента.

Наукові інтереси: ономастика, словотвір, лексикологія, соціо- та етнолінгвістика.

Курси й спецкурси поточного навчального року: «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (соціологічний, фізичний, історичний, факультет іноземних мов – денна форма навчання); «Ділова українська мова» (історичний факультет, заочна форма навчання); «Сучасні комунікативні стратегії і тактики» (філософський факультет, спеціальність етнокультурологія, спецкурс), «Мовні картини світу» (філософський факультет, спеціальність етнокультурологія, спецкурс).


Українська мова професійного спрямування: навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету  / Укл. М. А. Курушина. - X.: ХНУ імені В. Н.Каразіна, 2012. - 112 с.


Основні наукові публікації:
1.
Курушина М.А. Відономастичні моделі товарних знаків та номенів у сучасній українській мові: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Х., 2007. – 16с.
2. Снітко М.А. Семантичні групи старих прізвищ Полтавщини (на матеріалі Реєстру Війська Запорізького 1649 року) // Вісник Харківського національного університету ім.
 В. Н. Каразіна. – № 583. – Філологія. Вип.37. – Х., 2003. – С. 54 – 57.
3. Курушина М.А. Відономастичні товарні знаки та комерційні номени в сучасному рекламному тексті // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2004. – № 627. – Вип. 40. – С. 44 – 46.
4. Курушина М.А. Поняття “прагмонім”, “товарний знак”, “комерційний номен” // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2004. – № 632. – Вип. 42. – С. 52 – 55.
5. Курушина М.А. Структурно-семантичні моделі словесних товарних знаків та комерційних номенів (відантропонімічні та відтопонімічні найменування) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2005. – № 647. – Вип. 43. – С. 28 – 31.
6. Курушина М.А. Відономастичні словесні товарні знаки та комерційні номени (лексико-семантичний спосіб творення) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2005. – № 659. – Вип.44. – С. 17 – 20.
7. Курушина М.А. Засоби реалізації атрактивної функції словесних то
варних знаків та номенів // Мова і культура. – К., 2005. – Вип. 8. – Т. ІІ. Психологія мови і культури. Мова і засоби масової комунікації. – С. 298 – 303.
8. Курушина М.А. Моделі багатокомпонентних словесних товарних знаків та комерційних номенів у сучасній українській мові // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць / Відп. ред. проф. Л.
 А. Лисиченко. – Х., 2006. – Вип. 18. – С. 30–35.
9. Курушина М.А. Особливості конотованих власних назв у текстах української поезії початку ХХІ століття //
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. – К., 2010. – Вип. 40/1. С. 2528.
10. Курушина М. А. Назви музичних гуртів: розмаїтість підходів до термінопозначень в українській та зарубіжній ономастиці / М. А. Курушина // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – 2014. – № 1138, вип. 19. – С. 111–115.
11. Курушина М. А. Cемантико-стилістичні особливості лексем «волонтер» і «доброволець» у сучасній українській публіцистиці / М. А. Курушина // Міжнародна науково-практична конференція «ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ» (17–18 квітня 2015 року, Харків). – Х., 2015. – С. 99–104.
12. Курушина М. А. Особливості сучасних словотвірних процесів як відображення мовної картини світу / М. А. Курушина // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2016. – № 74. – С. 117–120.
13. Курушина М. А., Літвінова І. М. Основні методичні прийоми вдосконалення мовної та комунікативної компетенції студентів соціально-гуманітарного напряму (нефілологічні спеціальності) // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. – 2016. –вип. 28. – С. 68–71.

Посилання на бібліометричні профілі:

Orcid

Google Scholar

Research Gate

Контактна інформація: 
м. Харків, м. Свободи, 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
філософський факультет, кафедра українознавства (ауд.485), 

конт. телефон (057) 707 51 92; 

e-mail: marina.lingvist@gmail.com