Чорний Дмитро Миколайович

доктор історичних наук, професор

Народився 30 травня 1959 р. у м. Харків. 

Закінчив із золотою медаллю СШ №10 м. Харкова в 1976 р.; у 1981 р. – історичний факультет ХДУ ім. О.М.Горького (диплом із відзнакою). У 1981-1991 рр. – асистент, аспірант, старший викладач кафедри історії КПРС ХДУ ім. О.М.Горького.

1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Третій з’їзд РСДРП. Історіографія». У 1991-1994 рр. – доцент кафедри політичної історії; 1994-1999 рр. – доцент загальноуніверситетської кафедри історії України. Із 1999 р. – доцент, із 2009 р. − професор кафедри українознавства філософського факультету. Вчене звання професора присвоєне у 2011 р.

Працював старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського у 2000-2007 рр. У 2001-2012 рр. – заступник декана філософського факультету з наукової роботи.

У 2008 р. захистив докторську дисертацію «Міста Лівобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.».

Викладає загальні курси «Історія України», «Історія Української культури» та спецкурси «Історія Слобідської України», «Історія Української церковної архітектури» на соціологічному та філософському факультетах.
Науковий напрямок – історична урбаністика. Вперше комплексно дослідив міста України в складі Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ в усіх проявах їх життя, визначив темпи та чинники приросту населення, обґрунтував критерії оцінки та типологію міст, розробив періодизацію боротьби за виділення в окрему земську одиницю, особливості процесів модернізації, діяльності самоврядувань, повсякденного життя та самосвідомості городян, соціально-політичну характеристику міської еліти. 

До кола наукових інтересів належать регіоналістика, політична історія України та Росії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Відповідальний редактор Вісника ХНУ імені В.Н.Каразіна серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Член редколегії наукового журналу «Дриновський збірник».

Чорний Д.М. є автором понад 140 наукових публікацій, зокрема двох індивідуальних і однієї колективної монографії, статей у фахових історичних виданнях України та Росії. Співавтор першого вітчизняного посібника «Політична історія України» (1-е видання – Київ, 2001 р.; 2-е видання – Київ, 2008 р.).

Підготував п’ять кандидатів наук.

Найважливіші публікації:

1. Чорний Д.М. Харків початку ХХ століття: історія міста, долі людей. – Х.:[Б.в.], 1995. – 114 с. 

2. Чорний Д. Чи був Харків промисловим центром? (До питання про критерії класифікації міст України початку ХХ ст.) // Третій міжнародний конгрес україністів: 26-29 серпня 1996 р. Історія. – Х., 1996. – С.12-15.

3. Черный Д.Н. Городское население Украины в начале ХХ века // Вопросы истории. – 2000. – №11-12. – С.145-151.

4. Чорний Д. Про ідеологічні стереотипи, історичні новації, фактичні дрібнички та неупередженість («зав’язка» ХХ ст. в сучасній російській історіографії) // Схід-Захід (історико-культурологічний збірник). – Вип.4. – Спеціальне видання. Rossia et Britannia: Імперії та нації на окраїнах Європи. – Х.: «Новый Вид» , 2001. – С.259-270.

5. Чорний Д.М. Сергій Миколайович Жевержеєв: купець і громадський діяч // Вісник Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна. – № 566. – Історія. – Вип.34. – Х.: НМЦ «СД», 2002. – С.260-267. 

6. Чорний Д.М. Документи державних архівів областей України та Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі про міста України на початку ХХ ст.: порівняльний аналіз інформаційних можливостей фондів // Студії з архівної справи та документознавства. – Т.9. – К., 2003. – С.123-126.

7. Історія міста Харкова ХХ століття / О.Н.Ярмиш, С.І.Посохов, А.І.Епштейн та ін. – Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – С. 6-13, 19-32, 64-66, 85-86.

8. Чорний Д. Взаємовплив чи асиміляція: українці та росіяни по містах Лівобережжя на початку ХХ ст. // Пам’ять століть. – 2004. – №2. – С.130-142.

9. Чорний Д.М. Торгівля в Харкові на початку ХХ ст. // Український історичний журнал. – 2005. – №5. – С.53-59.

10. Чорний Д.М. Соціально-економічний розвиток міста Суми на початку ХХ ст. // Сумська старовина. – 2005. – № XVI-XVII. – С.119-125. 

11. Чорний Д.М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 304 с.

12. Чорний Д.М. Ремісники Харкова і Чернігова на початку ХХ ст.: порівняльна характеристика суспільної верстви // Вісник Харківського національного ун-ту імені В.Н.Каразіна. – №871. – Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип.12. – Х.,2009. – С.18-22.

13. Чорний Д.М. Законодавча і виконавча влади в Конституції УНР: проблеми оцінки документа // Вісник Харківського національного ун-ту імені В.Н.Каразіна. – №906. – Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип.13. – Х.,2010. – С.47-53.

14. Черный Д. М. Выделение городов в самостоятельные земские единицы: причины обострения противостояния городов и земств накануне Первой мировой войны // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Вип. 87. – Сер.: Історичні науки. №8. – Чернігів, 2011. – С. 220-223. 

15. Чорний Д.М. 100-річчя Вітчизняної війни 1812 року: загальнонародне свято чи пропагандистська кампанія (особливості урочистостей по містах Лівобережної України) // Вісник Харківського національного ун-ту імені В.Н.Каразіна. – № 1088. – Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип.17. – Х., 2013. – С. 44-51.

16. Черный Д.Н. Украина // Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: Энциклопедия: В 3 тт. / отв. Редактор А.К.Сорокин. – М.: Политическая энциклопедия, 2014. – Т.3: Р – Я. – С. 440 – 445.

17. Чорний Д.М. Велике місто в роки Першої світової війни: повсякденне життя Харкова і харків’ян // Вісник Харківського національного ун-ту імені В.Н.Каразіна. – Сер.: «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 20. – Х., 2015. – С. 54-59.

Анотації спецкурсів, які пропонуються для вибору студентами

«Історія Слобідської України»
Слобідська Україна – один з найстаріших регіонів України. Його територія – більша за території сучасних Бельгії або Швейцарії, а історія насичена «знаковими» подіями. Серед них – загадки «половецьких ідолів», контакти Русі і Хозарії, битва князя Ігоря на р. Каяла; автономія козацьких полків XVII – XVIII ст.; життя та побут професорів і студентів університету ХІХ – ХХ ст., що перетворили Харків на «Українські Афіни»; міфи «першої столиці»; трагедії та подвиги часів Другої світової війни; діяльність видатних діячів культури, політики, бізнесу. Головна увага приділяється особливостям історико-культурного розвитку Слобожанщини порівняно із порубіжними регіонами Європи, пошуку свого місця у сучасному глобалізованому світі.

«Місто: історія, культура, соціальні світи»
Розглядається роль міста в світовій історії та культурі ХІХ – ХХІ ст. як чинника формування модерного світу. З використанням міждисциплінарних та компаративістських підходів аналізуються процеси по містах різних регіонів Європи, Америки, Азії. Головна увага приділяється висвітленню впливів урбанізації, індустріалізації, глобалізації на структуру та функцію міст, виникненню міських спільнот, субкультур, ідентичності та способу життя, еволюції образу міста в літературі, кіно, образотворчому мистецтві.

«Історія української церковної архітектури»
Курс передбачає ознайомлення з історичними умовами та етапами розвитку церковної архітектури. Особливості різних типів храмових споруд, специфіка архітектурно-просторового вирішення внутрішнього вигляду, зовнішні об’єми, місце в архітектурно-ландшафтній організації населених пунктів, історія спорудження, доля найвидатніших архітектурних пам’яток різних конфесій та їх творців, символізм мурованих і дерев’яних споруд буде розглянуто із використанням ілюстративного матеріалу в контексті впливу Візантійських канонів, світових тенденцій сакрального зодчества.

«Історія місцевого самоврядування в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)»
Курс передбачає поглиблене студіювання історії Українських земель в складі Російської та Австро-Угорської імперій другої половини ХІХ – початку ХХ ст., аналіз процесів розробки проектів та ухвалення законів, текстів документів про регіональне і міське самоврядування, механізми організаційного становлення та діяльності місцевих органів влади, ролі провідних діячів у розвитку різних аспектів місцевого життя, становленні засад громадянського суспільства. 


Телефон: (057)707-51-92
Адреса: к. 485, пл. Свободи
, 6, м. Харків, 61077
E-mail:
d.chornyi@karazin.ua
dmchorn@ukr.net