Аксьонова Наталя Володимирівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства

Народилася в с. Височинівка Зміївського району Харківської області, закінчила Зміївську середню школу-інтернат імені А. С. Макаренка і вступила на історичний факультет Харківського державного університету, де спеціалізувалася з археології на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології. З 1994 р. працювала ст. лаборантом кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету, з 1997 р. – методистом навчального відділу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

З 2002 по 2006 р. – здобувач Етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України (м. Київ), 2007 р. захистила кандидатську дисертацію „Міфо-ритуальні основи дитячих ігор (за матеріалами Слобожанщини кін. XIX – поч. ХХ ст.)”. Науковий керівник – ст. науковий співробітник ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України, канд. іст. наук Василь Григорович Балушок.

З 2008 р. обіймала посаду ст. викладача кафедри українознавства філософського факультету, а з 2012 р. – доцента кафедри. 
Автор понад 50 наукових статей. Лауреат бібліотечної премії імені І. К. Рубинського 2007 р.

Наукові інтереси:
українська культура, методологія антропологічних досліджень, історія етнологічної науки, етнологія дитинства, інкультураційні процеси, сакральне і символічне поле культури, ритуали, етнічні стереотипи

Викладає у 2016-2017 н. р. навчальні дисципліни «Історія української культури», «Музеєзнавство», спецкурси для спеціалізації «Етнокультурологія»: «Етнографія народів світу», пропонує курси за вибором студентів «Етнічні групи України», «Тілесність в культурі».

Анотації спецкурсів, які пропонуються для вибору студентами:
Спецкурс за вибором «Основи етнології» присвячений розгляду теоретичних основ етнологічної науки, дає розуміння різноманітних культурно-соціальних підходів до вивчення етнічних проблем, вивчає в нерозривному зв’язку проблеми культури, побуту, етногенези та історії будь-якого етносу. Етнологія показує неможливість наївного споживання даних, отриманих зовнішнім спостереженням; вона підійшла до розуміння того, що необхідно аналізувати не окремі прийоми, а весь контекст способу життя певного етносу. Курс знайомить із концепцією етнічної самосвідомості і проблеми міжетнічних відносин.

Під час вивчення курсу студенти отримують навички розуміння класифікації етносів, аналізу переваг та недоліків різноманітних концепцій етногенезу, визначення психологічних ознак культури окремого етносу.

Мета спецкурсу за вибором «Етнографія народів світу» – визначати роль природно-географічних факторів у розвитку етносу й показати прийоми і способи адаптації Homo sapiens до природного середовища, що склалися історично. Завданням спецкурсу є насамперед вироблення у студентів вміння аналізувати різні господарсько-культурні типи, формування погляду на сутність етносу та процеси етногенезу, закріплення усвідомлення щодо різноманітності та рівноцінності етнічних культур.

Спецкурс знайомить студентів із теоретичними засадами етнографічного опису та етнічною історією народів Австралії, Океанії, Африки, Америки та Азії. Курс побудований як інтегрований, на основі використання знань із фізичної антропології, екології, археології, психології, культурології, економічної історії.

Основні наукові публікації:


Навчально-методичні праці

Етнографія народів світу : навчально-методичний комплекс/ укл. Н. В. Аксьонова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 60 с.

Історія української культури : навчально-методичний посібник / Н. В. Аксьонова, А. М. Домановський, Т. О. Чугуй. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 196 с. 

Методичні рекомендації щодо написання та захисту дипломних робіт (для студентів спеціальності «культурологія») / укл. Н. В. Аксьонова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 64 с.

Бібліографічні покажчики

Cимволічні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія). Бібліогр. матеріали з білоруської, російської та української міфології, фольклору та етнології / Уклад.: Н. В. Аксьонова, Ю. Ю. Полякова, М. І. Філон, О. Є. Хомік; Бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 336 с.

Харківщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення / Уклад.: Н. В. Аксьонова, М. Г. Зубков, Т. О. Чугуй, Ю. Ю. Полякова. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 140 с.

Вибрані статі

Назначение и символика гончарных клейм средневековья (по материалам салтовской культуры) // STRATUM+. Славянские древности. – 2001-2002. – № 5. – С. 355-367.

Семіосфера еротичних мотивів у дитячих забавляннях із маніпулювання пальцями // Тіло в текстах культур. – К., 2003. – С.151-160.

Терміни „город” і „поле” в ігровій практиці слобожан кінця XIX – початку ХХ ст. у зв’язку з реконструкцією давніх міфологічних уявлень // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 81-87.

Методика дослідження народних ігор // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. В. 21. – К.: Унісерв, 2006. – С. 47-52.

Этническая принадлежность погребений по обряду кремации в среде салтово-маяцкой культуры (на примере биритуальных могильников) // Проблеми на прабългарската история и култура. В. 4-1. – София, 2007. – С. 221-231.

Дослідження сучасних дитячих ігор: опис чи нарратив // Етнічна історія народів Європи. – 2008. – Вип. 27. – С. 116-119.

Ініціація через гру // Народна культура українців: життєвий цикл людини історико-етнологічне дослідження у 5 т. / [наук. ред. М. Гримич] – К. : Дуліби, 2008. – Т. 1: Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. – 2008. – С. 160–174.

Семантика примет о деньгах: приемы управления денежной энергией // Этнографическое обозрение. – 2009. – № 2. – С. 6-11.

Етнографія українців у виданнях Воронезького, Курського та Харківського губернських статистичних комітетів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2012. – № 1006. – Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 15. – С. 62-69.

«Українська» та «російська» Слобожанщина: політичні кордони історико-етнографічного регіону // Етнічна історія народів Європи. – 2013. – Вип. 33. – С. 113-119.

Харківське історико-філологічне товариство як організатор польових етнографічних досліджень Слобожанщини / Н. В. Аксьонова, І. М. Скирда // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1055. – Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 16. – С. 64-69. 

Скуштувати етнічне: швидко&автентично // Постфактум: історико-антропологічні студії. – 2013. – № 1: Єдність у різноманітті стратегій та практик. – С. 63-71.

Програми курсів за вибором

ЕТНОГРАФІЯ НАРОДІВ СВІТУ

ЕКСКУРСІЄЗНАВСТВО

МУЗЕЄЗНАВСТВО


Профілі у бібліографічних базах даних:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=XP_UwMcAAAAJ&hl=uk

https://www.researchgate.net/profile/Natala_Aksonova


Контактна інформація:
кафедра українознавства, філософський ф-т, м. Свободи, 6, ауд. 484, м. Харків, 61022 

тел.: (057) 707-51-92

E-mail: aksyonova@karazin.ua