Мамалуй Александр Александрович

Доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Закінчив історичний факультет Харківського державного університету імені О.М. Горького (1961), захистив дипломну роботу по історико-філософській проблематиці «Про деякі концепції історичного прогресу в домарксистській філософії історії» (науковий керівник професор Я.С. Блудов).Працював викладачем загальнотехнічного факультету Українського заочного політехнічного інституту в м. Костянтинівка Донецької області (1961-1963).

У 1962-1965 рр. навчався в аспірантурі кафедри діалектичного та історичного матеріалізму Харківського університету. З 1965 р. викладач кафедри діалектичного та історичного матеріалізму.У 1966 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук «Деякі філософські аспекти проблеми історичного прогресу (про категорію історичного прогресу в зв'язку із загальним критерієм розвитку суспільства)» [науковий керівник професор Я.С. Блудов; офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор В.І. Астахов (Харківський державний університет); доктор філософських наук, професор А.М. Руткевич (Уральський університет, Свердловськ)]. 

У 1972 році отримав звання доцента.У 1977-1979 рр. перебував на посаді старшого наукового співробітника для написання докторської дисертації. 

Основний предмет дослідження – методологія «Капіталу» К. Маркса, зокрема метод сходження від абстрактного до конкретного в контексті практичної істинності загальних категоріальних визначень. Протягом багатьох років читав спецкурс «Діалектика"Капіталу"К. Маркса» для студентів економічного факультету (спеціальність «політична економія»).У 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.01 - діалектичний і історичний матеріалізм «Методологія"Капіталу" К. Маркса і системна єдність діалектичного та історичного матеріалізму» [офіційні опоненти - доктор економічних наук В. С. Вигодський (Інститут марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, Москва); доктор філософських наук, професор Н.І. Лапін (Інститут філософії АН СРСР, Москва); доктор філософських наук, професор А.І. Яценко (Інститут філософії АН УРСР, Київ); провідна організація - Московський державний університет імені М.В. Ломоносова]. 

У 1988 році присвоєно звання професора.У 1987-1991 рр. – завідувач кафедри філософії та соціології, проректор з гуманітарної освіти Харківського інституту інженерів залізничного транспорту. У 1989-1990 рр. пройшов перепідготовку на курсах завідувачів кафедрами вищих навчальних закладів на базі Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Московському державному університеті імені М.В. Ломоносова.

У 1991-2002 рр. – завідувач-професор кафедри філософії, в 2002-2007 рр. –завідувач-професор кафедри теоретичної і практичної філософії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Один з ініціаторів створення філософського факультету в Харківському університеті (2001). З 2007 року – професор кафедри теоретичної і практичної філософії.

1991-2010 рр.– професор (за сумісництвом) кафедри філософії та соціології Української державної академії залізничного транспорту. 

2003-2008 рр.– головний науковий співробітник (за сумісництвом) Харківської філії Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

Має понад 100 опублікованих наукових праць,2 монографії.

Науковий керівник понад 30 кандидатів філософських наук,науковий консультант 8 докторів наук [О.К. Бурова (1996), Н.С. Корабльова (2000), В.В. Гусаченко (2003), Н.А. Бусова (2005), О.М. Юркевич (2005), І.В. Карпенко (2007), О.А. Фісун (2009), О.О. Перепелиця (2015)].

Багато років був членом різних спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій з філософських, культурологічних, соціологічних, політологічних та правових спеціальностей при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна та Національному університеті внутрішніх справ.

З 1993 р. – відповідальний редактор «Вісника ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія: Філософія. Філософські перипетії». Член редколегій «Вісника ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія: Політологія», альманаху «Ойкумена», журналів «Віра і розум» і «Соціальна економіка».

Заслужений діяч науки і техніки України (1999). Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2000, 2005), Знаком МОН України «За наукові досягнення» (2005), дипломом лауреата премії (І ступеня) ХДУ за 1992 рік, переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини - Кращі імена» (2001).

Викладає курси: Філософськапропедевтика;Маркс, Ніцше Фройд; Культура авторства.

Наукові інтереси: метафілософія, марксологія, методологія соціогуманітарного пізнання, історія філософії. 


Основні наукові публікації:
1. Методология «Капитала» К. Маркса и системное единство диалектического и исторического материализма. (Опыт постановки и обсуждения вопроса). – Х. :Вища школа, 1979.
2. Актуальные проблемы современного общественного развития. – Х., 1991. (Руководитель авторского коллектива профессор А.А. Мамалуй).
3. Квинтэссенция философии и время. – Х. : Изд-во ХГУ, 1992. (Руководитель авторского коллектива профессор А.А. Мамалуй).
4. К определению понятия исторического прогресса // Вестник Харьковского университета. Серия: Философия. – Вып. 1. – Х. : Изд-во ХГУ, 1965.
5. О различных аспектах марксистской категории «способ производства» / Мамалуй О.П., Мамалуй О.О. // Вестник Харьковского университета. № 5. Серия: Политическая экономия. Вып. 1. – Х. : Изд-во ХГУ, 1965.
6. До дослідження критерію історичного прогресу // Вісник Харківського університету. № 81. Серія: Філософія. Вип. 8. – Х. : Вид-во ХДУ, 1972.
7. Ф. Энгельс и современные проблемы философии марксизма / Берзин О.Г., Бухалов Ю.Ф., Мамалуй А.А. // Вопросы философии. – 1972. – № 5.
8. Является ли основной философский вопрос научным определением предмета философии? // Вестник Харьковского университета. № 112. Серия: Философия. Вып. 10. – Х. :Вища школа, 1974.
9. Чи можливе теоретичне доведення об’єктивної реальності світу? // Вісник Харківського університету. № 131. Серія: Філософія. Вип. 11. – Х. :Вища школа, 1975.
10. Восхождение от абстрактного к конкретному: метод исследования и метод изложения / Мамалуй А.А., Гриценко А.А. // Экономические науки. – 1977. – № 12.
11. Молодой Маркс и Гегель в их отношении к политической экономии / Мамалуй О.О., Левчук В.Г. // Вестник Харьковского университета. № 166. Серия: Философия. Вып. 12. – Х. :Вища школа, 1978.
12. Единство культуры и свободного времени в свете марксовой категории всеобщего труда / Мамалуй А.А., Золотарева Ю.И. // Вестник Харьковского университета. № 208. Серия: Логика и методология научного познания. - Х. :Вища школа, 1981.
13. К новой парадигме общественного развития // Актуальные проблемы общественного развития. - Х., 1991.
14. Время и безвременье философии // Квинтэссенция философии и время. - Х. : Изд-во ХГУ, 1992.
15. Человек, его авторство и соавторство / Мамалуй А.А., Левченко Е.Б. // Квинтэссенция философии и время. - Х. : Изд-во ХГУ, 1992.
16. Концы без конца, или ситуация «пост(недо)модерна» // Вестник Харьковского университета. № 380. Философские перипетии. (Философия и многообразие социокультурных миров). - Х. : ХГУ, 1993.
17. Испытание свободой в ситуации «пост(недо)модерна» // Національнафілософія: сучасне, минуле та перспективи. - Х., 1993.
18. Рецепціяфілософіїпо-харківськи. (Біляджерелуніверситетськоїфілософії у Харкові) / Мамалуй О.О., Абашник В.О. // ЗбірникХарківськогоісторико-філологічноготовариства. Нова серія. Т. 3. - Х. : Око, 1994.
19. Пост(недо)модерн, или со-вращение смысла // Філософія: класика і сучасність. - Х., 1996.
20. Кінці без кінця, абоситуація «пост(недо)модерну» // Постметодика. - 1996.
21. Пост(недо)модерн, или зависание (suspension) «нежити» в «нетях» // Проблема ответственности на рубеже ХХ и ХХI веков. – Х., 1996.
22. ДЕРРІ/ДА/ДІАДА. Пост(недо)модерніпривіди до «Привидів Маркса» Ж. Дерріда // Ж. Дерріда. Привиди Маркса. – Х. : Око, 2000. (Автор вступноїстатті й науковийспівредакторвидання).
23. Может ли университет ХХI в. быть классическим и национальным? // УніверситетськаосвітаУкраїни ХХI ст.: проблеми, перспективи, тенденції. - Х., 2000.
24. Карл Маркс и Фридрих Ницше: возможна ли свобода без (освобождения от) рабства? // ВісникХарківськогонаціональногоуніверситетуімені В.Н. Каразіна. № 561. Серія: Філософія. Філософськіперипетії. - Х., 2002.
25. Авторство (транс)дискурсивности // ВісникХарківськогонаціональногоуніверситетуімені В.Н. Каразіна. № 561. Серія: Філософія. Філософськіперипетії. - Харків, 2002.
26. Архитектоника и/или сетевые структуры? // Інституційнаархитектоніка і механізмиекономічногорозвитку. - Х.: ХНУ, 2006.
27. Освобождение (от) свободы? // ВісникХарківськогонаціональногоуніверситетуімені В.Н. Каразіна. № 830. Серія: Філософія. Філософськіперипетії. - Х., 2008.

Посилання на бібліографічні профілі:

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Mamaluy

GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DGotlMYAAAAJ&view_op=list_works&authuser=2

Контактна інформація:
тел: +38(057)707-52-71 
адреса: пл. Свободи 6, к. 293, м. Харків, 61077