Фісун Олександр Анатолійович

завідувач кафедри політології, доктор політичних наук, професор

Закінчив з відзнакою відділення “Політична економія” економічного факультету ХДУ ім. О.М. Горького у 1987 р., аспірантуру – у 1990 р., докторантуру – у 1998 р. З 1990 р. працює в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна асистентом, ст. викладачем, доцентом, професором на кафедрах теорії культури і філософії науки (1990-1992 р.), філософії (1992-2002 р.), політології (з 1995 р.), теоретичної і практичної філософії (з 2002 р.). У 2009 р. захистив докторську дисертацію «Демократія і неопатримоніалізм у сучасних теоріях політичного розвитку» зі спеціальності 23.00.01 – «теорія та історія політичної науки» (науковий консультант - доктор філософських наук, професор О.О. Мамалуй).
З 2006 р. – професор кафедри політології філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна, з 2010 р. – завідувач кафедри політології філософського факультету.
Голова Спеціалізованої вченої ради К 64.051.22 по захисту кандидатських дисертацій з політичних наук у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Засновник і науковий редактор Альманаху порівняльних досліджень політичних інститутів, соціально-економічних систем і цивілізацій «Ойкумена» (з 2003 р.), головний редактор Вісника ХНУ «Питання політології» (з 2012 р.). Член Програми розвитку нових підходів щодо дослідження та безпеки Євразії (PONARS Eurasia) Інституту європейських, російських та євразійських студій (IERES) Школи міжнародних відносин Еліота Університету Джорджа Вашингтона (США). Стажувався у наукових центрах США, Канади, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Фінляндії та Угорщини.

Наукова спеціалізація – сучасна політична теорія і порівняльна політологія. Розробляє проблематику неформальних інститутів, демократії і неопатримоніалізму, посткомуністичних трансформацій і демократизації, інституційного дизайну та конституційного реформування політичної системи України. Сфера наукових інтересів також включає дослідження глобальної макроісторичної динаміки та світ-системного аналізу.

Навчальні курси: З 1992 р. викладав курси і спецкурси «Історія політичної думки», «Політична антропологія», «Сучасна західна політологія», «Філософія політики», «Парадигми сучасної політології» студентам спеціальності «політологія».
Автор понад 100 наукових праць у сфері теоретичної та практичної політології. Результати наукових досліджень узагальнені у монографії “Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации” (Харьков, 2006). Співавтор підручників “Основи політології” та “Політологія” за редакцією М. Сазонова (Харків, 1993, 1998, 2001 рр.), “Порівняльна політика” (за ред. В. Бакірова і М. Сазонова, Харків, 2005, 2008). Перекладач праць провідних сучасних політологів та соціологів, у т.ч. І. Валлерстайна, Ш. Ейзенштадта та інших.
Підготував 15 кандидатів наук та 1 доктора наук.

Вибрані наукові публікації:
1. Вехи истории политической мысли // Основы политологии / Под ред. проф. Н.И. Сазонова. – Харьков: Основа, 1993. – С.78–122.
2. Політичні системи неопатримоніального типу // Політологія / упоряд. та ред. М. Сазонова. – Харків: Фоліо, 1998. – С. 700–728.
3. Мир-системный анализ как теория геоисторических изменений // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна «Світ-системна теорія і сучасні глобальні трансформації (філософія, політологія, соціологія)». – 2000. – № 487. – С. 34–51.
4. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации. – Харьков: Константа, 2006. – 352 с.
5. Политическая экономия «цветных» революций: неопатримониальная интерпретация // Прогнозис. – №3(7). – Осень 2006. – С. 211–244. Завантажити файл
6. Постсоветские неопатримониальные режимы: генезис, особенности, типология // Отечественные записки. – 2007. – Т. 39. – № 6. – С. 8–28. Завантажити файл
7. Неопатримоніалізм проти демократії в Україні // Віче. – 2008. – № 17. – С. 4–7. Дивитися он-лайн версію на сайті журналу "Віче"
8. К переосмыслению постсоветской политики: неопатримониальная интерпретация // Политическая концептология. – 2010. – № 4. – С. 158-187. Завантажити файл
9. Республика ради общего будущего: дилеммы украинского конституционного транзита // Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. Вып. 7 / под научн. ред. А. Фисуна. - Харьков, 2010. - С. 137-148. Завантажити файл
10. Украинская неопатримониальная демократия: формирование, специфика и тенденции развития // Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. Вып. 8 / под научн. ред. А. Фисуна. - Харьков, 2011. - С. 119-127. Завантажити файл
11. Неформальні інститути та неопатримоніальна демократія в Україні // Агора. - 2016. - Випуск 17. - С.9-13. Завантажити файл


Посилання на бібліографічний профіль у наукометричних базах даних

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=pQV7KfYAAAAJ
ORCID http://orcid.org/0000-0002-2716-0149
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Fisun
ACADEMIA https://kharkov-ua.academia.edu/OleksandrFisun

Сторінки у соціальних мережах


Телефон: +380-57-707-51-63
Адреса:

О. А. Фісун
Кафедра політології
філософського факультету,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Майдан Свободи 4,
Харків
61022
E-mail: fisun@karazin.ua