Комарова Тетяна Геннадіївна

доцент, доктор політичних наук

Закінчила у 1993 р. з відзнакою історичний факультет Харківського державного університету за спеціальностями "Політологія", "Політична історія". Навчалася в аспірантурі при кафедрі політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (1993-1996 рр). У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Основи стабільності політичного режиму в Україні" за спеціальністю 23.00.02 - "політичні інститути і процеси". З 1996 р. працює у Харківському національному університеті радіоелектроніки на кафедрі філософії на посаді ст. викладача, а з 2000 р. - доцента кафедри. У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента. З 2011 р. - доцент кафедри політології філософського факультету імені ХНУ В.Н. Каразіна. Винує обов'язки відповідального секретара редакційної колегії Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Серія «Питання політології»).
Сфера наукових інтересів: політичні трансформації в інформаційну епоху, політична філософія, глобальні трансформації та виклики сучасності, специфіка розвитку владних відносин, політична стабільність, фактори загальнонаціонального порозуміння як засади стабільності, інформаційні технології в державному управлінні.


Навчальні курси. Викладає навчальні курси студентам спеціальності "політологія": "Історія зарубіжних політичних вчень", "Історія політичної думки України", "Політика і влада в інформаційну епоху", "Інформаційні технології в державному управлінні", "Порівняльні вимірювання стабільності міжнародних систем, політичних режимів, державних інститутів та демократії" та загальні курси "Політологія", "Глобальні проблеми сучасності" студентам університету.
Має понад 110 наукових і навчально-методичних праць.

Вибрані публікації публікації:
1. Авксентьєва Т.Г. Політологія: Навч. посібник / Штанько В.И., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тихонова Л.А.. - К.: Вид-во "Фірма ІНКОС", Центр навч. літератури, 2007. - Видання 2-е, перероб. та доп. - 288 с.
2. Авксентьєва Т.Г. Політична система тоталітаризму // Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу [моногр.] /за заг. ред. В. С. Бакірова, М.І. Сазонова.- Х., 2008. - 574 с. - С. 371-406.
3. Авксентьева Т.Г. Информационное общество: парадигмальные характеристики социополитического вектора // Социально-философские проблемы формирования информационного общества [моногр.] /под ред. В.С. Поликарпова. - Таганрог: Изд-во ТТИЮФУ, 2008. - 140 с. - С. 20-30.
4. Авксентьєва Т.Г. Внутрішньополітична нестабільність як загроза демократичному вибору України // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна "Питання політології". - Харків, 2008.- № 839. - С.49-56.
5. Авксентьєва Т.Г. Політико-інституціональні трансформації в Україні: полівекторність, невизначеність, нестабільність // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна "Питання політології". - Харків, 2010. - № 885. - С. 77-83.
6. Авксентьєва Т.Г. Соціополітичний інституціональний дизайн українського суспільства в умовах змін // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна "Питання політології". - Харків, 2010. - №912. - С.89-94.
7. Авксентьєва Т.Г. Специфіка розуміння демократичного концепту в інформаційну епоху // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна "Питання політології". - Харків, 2011. - № 949. - С.59-64.
8. Авксентьєва Т.Г. Вектори стабілізації політичного режиму в умовах невизначеності транзитивної суспільної моделі // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна "Питання політології". - Харків, 2011. - № 984. - С. 55-59.
9. Авксентьєва Т.Г. Політика і влада в інформаційну епоху: український контекст (моногр.) / Т.Г. Авксентьєва. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. 324 с.
10. Авксентьєва Т.Г. Свобода людини як аксіологічний смисл розвитку в інформаційну епоху / Т.Г. Авксентьєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Питання політології». – 2014. – № 1091. – Вип. 25. – С. 17-22.
11. Авксентьєва Т.Г. Українська держава між Сциллою і Харибдою викликів минулого та майбутнього: чи можлива власна парадигма розвитку? / Т.Г. Авксентьєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Питання політології». – 2014. – № 1111. – Вип. 26. – С. 28-32.
12. Авксентьева Т. Г. Судьба концепта «демократия» в информационную эпоху / Т. Г. Авксентьева // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. - Austria, Vienna, 2014. – № 5-6 (may-june). С. 158-163.
13. Комарова Т. Г. Украинские политические реалии: дилемма вызовов прошлого и будущего / Т. Г. Комарова // Ежемес. междунар. научн. журнал «Novation». Варна (Болгария), 2016. – № 3, часть 2). С. 142-145.
14. Комарова Т.Г. Влада та політична стабільність в умовах змін інформаційної епохи / Т.Г. Комарова// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Питання політології». – 2018. – Вип. 34. – С. 16-23.
15. Комарова. Глобальні виклики в цифрову епоху: вектори філософського осмислення./ В.І. Штанько, Л.А. Тихонова, Т.Г. Комарова. Харків: ХНУРЕ, 2019. 184 с.
16. Конспект лекцій з дисципліни «Глобальні проблеми сучасності» для студентів усіх спеціальностей / Упоряд.: Т. Г. Комарова, Л. А. Тіхонова. Харків: ХНУРЕ, 2020.
17. Комарова Т. Г. Особенности реализации власти в информационную эпоху: неравенство, свобода, справедливость / The European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna, Austria, 2020. № 2. P.136-140. (GIF, INDEX COPERNICUS).
18. Komarova T. G. Challenges of Identity in the Information Epoch: Global VS Local / The European Journal of Law and Political Sciences.Vienna, Austria, 2020. № 1. P.54-57.
19. Комарова Т. Тоталітаризм як соціокультурний феномен в інформаційну епоху / Evropsky politicky a pravni diskurz. 2020. Vol. 7. Iss. 2. P. 107-112. (Index Copernicus, International Scientific Indexing )
20. Комарова Т. Ціннісні смисли суспільного порозуміння в Україні / ГРАНІ. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2020. Том 23. №1-2. С. 67-72. (INDEX COPERNICUS).

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричних базах даних

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=8t3vna4AAAAJ&hl>
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7243-249X
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Tetyana_Komarova


Телефон: (057)707-51-63
Адреса:
каб. 256, майдан Свободи 6, м. Харків, Україна, 61022
E-mail: t.komarova@karazin.ua