Комарова Тетяна Геннадіївна

доцент, кандидат політичних наук

Закінчила у 1993 р. з відзнакою історичний факультет Харківського державного університету за спеціальностями "Політологія", "Політична історія". Навчалася в аспірантурі при кафедрі політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (1993-1996 рр). У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Основи стабільності політичного режиму в Україні" за спеціальністю 23.00.02 - "політичні інститути і процеси". З 1996 р. працює у Харківському національному університеті радіоелектроніки на кафедрі філософії на посаді ст. викладача, а з 2000 р. - доцента кафедри. У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента. З 2011 р. - доцент кафедри політології філософського факультету імені ХНУ В.Н. Каразіна.
Має близько 80 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі є співавтором трьох підручників з курсу політології, які було схвалено МОН України та сертифікованого підручника для дистанційного навчання "Політологія: Кредитно-модульний курс".
Сфера наукових інтересів: стабільність політичних режимів в умовах трансформації, ефективний політичний інжиніринг, суспільно-політична сфера в інформаційну епоху.
Навчальні курси. Викладає навчальні курси студентам спеціальності "політологія": "Історія зарубіжних політичних вчень", "Історія політичної думки України" та загальний курс "Політологія" студентам університету.

Основні наукові публікації:
1. Авксентьєва Т.Г. Політологія: Навч. посібник / Штанько В.И., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тихонова Л.А.. - К.: Вид-во "Фірма ІНКОС", Центр навч. літератури, 2007. - Видання 2-е, перероб. та доп. - 288 с.
2. Авксентьєва Т.Г. Політична система тоталітаризму // Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу [моногр.] /за заг. ред. В. С. Бакірова, М.І. Сазонова.- Х., 2008. - 574 с. - С. 371-406.
3. Авксентьева Т.Г. Информационное общество: парадигмальные характеристики социополитического вектора // Социально-философские проблемы формирования информационного общества [моногр.] /под ред. В.С. Поликарпова. - Таганрог: Изд-во ТТИЮФУ, 2008. - 140 с. - С. 20-30.
4. Авксентьєва Т.Г. Внутрішньополітична нестабільність як загроза демократичному вибору України // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна "Питання політології". - Харків, 2008.- № 839. - С.49-56.
5. Авксентьєва Т.Г. Політико-інституціональні трансформації в Україні: полівекторність, невизначеність, нестабільність // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна "Питання політології". - Харків, 2010. - № 885. - С. 77-83.
6. Авксентьєва Т.Г. Соціополітичний інституціональний дизайн українського суспільства в умовах змін // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна "Питання політології". - Харків, 2010. - №912. - С.89-94.
7. Авксентьєва Т.Г. Специфіка розуміння демократичного концепту в інформаційну епоху // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна "Питання політології". - Харків, 2011. - № 949. - С.59-64.
8. Авксентьєва Т.Г. Вектори стабілізації політичного режиму в умовах невизначеності транзитивної суспільної моделі // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна "Питання політології". - Харків, 2011. - № 984. - С. 55-59.

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричних базах даних

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=ru
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7243-249X
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Tetyana_Komarova


Телефон: (057)707-51-63
Адреса:
каб. 256, майдан Свободи 6, м. Харків, Україна, 61022
E-mail: t.komarova@karazin.ua