АБІТУРІЄНТУ

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
оголошує прийом на філософський факультет


Освітньо-кваліфікаційний рівень - БАКАЛАВР
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ВСТУПНИКІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ КРИТЕРІЯМИ:

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом – 100

Вага атестату про повну загальну освіту – 0,1

Спеціальність 033 – ФІЛОСОФІЯ, освітня програма «ФІЛОСОФІЯ»

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих

конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

1. Українська мова та література

0,25

2. Іноземна мова або Математика

0,25

3. Історія України.

0,4

 

Спеціальність 033 – ФІЛОСОФІЯ, освітня програма «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ»

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

1. Українська мова та література

0,25

2. Іноземна мова або Математика

0,25

3. Історія України.

0,4

Спеціальність 034 – КУЛЬТУРОЛОГІЯ,  освітня програма «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих
конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

1. Українська мова та література

0,25

2. Іноземна мова або Географія

0,25

3. Історія України.

0,4

Спеціальність 034 – КУЛЬТУРОЛОГІЯ,  освітня програма «УРБАНІСТИЧНІ СТУДІЇ»

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих
конкурсів)

Вага предметів сертифікат ЗНО

1. Українська мова та література

0,25

2. Іноземна мова або Географія

0,25

3. Історія України.

0,4

Спеціальність 034 – КУЛЬТУРОЛОГІЯ,  освітня програма «ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ»

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих
конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

1. Українська мова та література

0,25

2. Іноземна мова або Географія

0,25

3. Історія України.

0,4

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

      Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

     Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Університету.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

·        документа, що посвідчує особу; 

·        військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством); 

·        документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

·         документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої  (за наявності). 

        У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

·        копію документа, що посвідчує особу; 

·        копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством); 

·        копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

·         копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання; 

·        чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

·        Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень –МАГІСТР

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та  Правил прийому Університету. 

Для вступників  на основі здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста відповідного напряму підготовки:

Конкурсний бал є сумою наступних показників:

Спеціальність 033 - ФІЛОСОФІЯ 

- оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови за 50-бальною шкалою

- оцінка фахового вступного  екзамену з ФІЛОСОФІЇ за шкалою від 100 до 200 балів

– середній бал  додатка до диплома бакалавра за 100-бальною шкалою з урахуванням усіх оцінок за чотирирівневою шкалою оцінювання (екзаменаційних оцінок), указаних у додатку, і з округленням до сотих частин бала, переведений у шкалу від 100 до 200 балів шляхом додавання числа 100;

-  додаткові бали за наявність публікацій: у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) – 30 балів, у інших фахових виданнях – 20 балів;

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо оцінка з фахового вступного випробування складає не менше 150 балів, а з вступного іспиту з іноземної мови – не менше 15 балів

Спеціальність 034 - КУЛЬТУРОЛОГІЯ  

- оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови за 50-бальною шкалою

- оцінка фахового вступного  екзамену з ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ за шкалою від 100 до 200 балів

– середній бал  додатка до диплома бакалавра за 100-бальною шкалою з урахуванням усіх оцінок за чотирирівневою шкалою оцінювання (екзаменаційних оцінок), указаних у додатку, і з округленням до сотих частин бала, переведений у шкалу від 100 до 200 балів шляхом додавання числа 100;

- додаткові бали за наявність публікацій: у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) – 30 балів, у інших фахових виданнях – 20 балів;

      Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо оцінка з фахового вступного випробування складає не менше 150 балів, а з вступного іспиту з іноземної мови – не менше 15 балів

 

Для вступників  на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю:

Спеціальність 033 - ФІЛОСОФІЯ 

- оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови за 50-бальною шкалою

- оцінка фахового вступного  екзамену з ФІЛОСОФІЇ за шкалою від 100 до 200 балів

– середній бал  додатка до диплома бакалавра за 100-бальною шкалою з урахуванням усіх оцінок за чотирирівневою шкалою оцінювання (екзаменаційних оцінок), указаних у додатку, і з округленням до сотих частин бала, переведений у шкалу від 100 до 200 балів шляхом додавання числа 100;

- додаткове вступне випробування: фаховий екзамен з ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ за дворівневою шкалою оцінювання «склав – не склав».

- додаткові бали за наявність публікацій: у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) – 30 балів, у інших фахових виданнях – 20 балів;

      Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо оцінка з фахового вступного випробування складає не менше 150 балів, а з вступного іспиту з іноземної мови – не менше 15 балів

Спеціальність 034 - КУЛЬТУРОЛОГІЯ  

- оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови за 50-бальною шкалою

- оцінка фахового вступного  екзамену з ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ за шкалою від 100 до 200 балів

– середній бал  додатка до диплома бакалавра за 100-бальною шкалою з урахуванням усіх оцінок за чотирирівневою шкалою оцінювання (екзаменаційних оцінок), указаних у додатку, і з округленням до сотих частин бала, переведений у шкалу від 100 до 200 балів шляхом додавання числа 100;

- додаткове вступне випробування: фаховий екзамен з КУЛЬТУРОЛОГІЇ за дворівневою шкалою оцінювання «склав – не склав».

- додаткові бали за наявність публікацій: у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) – 30 балів, у інших фахових виданнях – 20 балів;

      Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо оцінка з фахового вступного випробування складає не менше 150 балів, а з вступного іспиту з іноземної мови – не менше 15 балів

Освітньо-кваліфікаційний  рівень

 
«Магістр»

       Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі. Кількість заяв, які вступник може подати до Університету, не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

·        документа, що посвідчує особу; 

·        військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством); 

·        документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

·         документів, які підтверджують право вступника на  участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (за наявності). 

        У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

·        копію документа, що посвідчує особу; 

·        копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством); 

·        копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

·         копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту; 

·        чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

·        Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.Завантажити додаткові матеріали

Перелік фахових випробувань

Перелік конкурсних предметів

Програма фахового випробування з філософії для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 033 - філософія

Програма фахового випробування з теорії та історії культури для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 034 - культурологія

Програма фахового вступного випробування у формі співбесіди з філософії для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю та вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 033 філософія

Програма додаткового фахового випробування з культурології для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 034 - культурологія

Програма додаткового фахового випробовування з історії філософії для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 033 - філософія

Програма фахового випробування для здобуття ступеня доктора філософії з філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем

Програма фахового випробування для здобуття ступеня доктора філософії з політології за третім (освітньо-науковим) рівнем